Trung tâm Hóa học và Môi trường Miền Trung

ThS. Hoàng Thị Bình Minh
ThS. Trịnh Thị Giao Châu
CN. Nguyễn Đắc Hoàng Long

Nghiên cứu sinh, học viên cao học thực tập:
TS. Đoàn Lê Thành Nhân, NCS 2016-2018, đã bảo vệ và nhận bằng Tiến sĩ năm 2018.
ThS. Lê Thị Mỹ Hoàng, 2017-2018, đã bảo vệ và nhận bằng Thạc sĩ năm 2018.
ThS. Mai Văn Bảy – đang nghiên cứu sinh
    
Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng
Nghiên cứu cơ bản và cứu ứng dụng trong các lĩnh vực công nghệ hóa học, hóa dược, địa lý, tài nguyên và môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế, xã hội khu vực miền Trung và Tây Nguyên
 
Nhiệm vụ
 • Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng thuộc lĩnh vực công nghệ hóa học, hóa dược, địa lý, địa chất, tài nguyên thiên nhiên, môi trường và biến đổi khí hậu
 • Điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu và đánh giá tổng hợp các nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên và môi trường làm cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh Duyên hải miền Trung
 • Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, thích nghi với biến đổi khí hậu
 • Tham gia sưu tầm, lưu giữ và tổ chức trưng bày, triển lãm các mẫu vật và sản phẩm khoa học công nghệ trong lĩnh vực liên quan
 • Tham gia thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: phân tích hóa học và môi trường; tư vấn trong xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tư vấn lập và đánh giá các báo cáo về môi trường
 • Tham gia đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực liên quan
 • Tham gia hợp tác quốc tế trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực liên quan
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học Miền Trung giao

Các hướng nghiên cứu trọng tâm đang triển khai về công nghệ hóa học, hóa dược và môi trường
 • Tính toán hóa học lượng tử, kết hợp hóa tính toán và thực nghiệm trong nghiên cứu hóa học:
 • Sensor phân tử: Thiết kế, tổng hợp và ứng dụng các sensor phân tử dùng để phân tích các chất trong môi trường và các đối tượng sinh học.
 • Hóa dược: Sàng lọc, đánh giá hoạt tính và sản xuất các sản phẩm từ dược liệu.
 • Cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ: Phân tích hóa học và môi trường; Tư vấn trong xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tư vấn lập và đánh giá các báo cáo về môi trường.
 
Các hướng nghiên cứu trọng tâm đang triển khai  về địa lý, địa chất, tài nguyên và môi trường
 • Nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực địa lý, địa chất, tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
 • Điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu, đánh giá tổng hợp về tài nguyên thiên nhiên và môi trường để xây dựng cơ sở khoa học cho quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Trung Việt nam.
 • Đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ để thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu.
 • Định hướng quy hoạch hạ tầng xanh trong đô thị nhằm củng cố và tăng cường các dịch vụ sinh thái trong đô thị, tăng cường tính chống chịu biến đổi khí hậu cho đô thị
 • Tập huấn, đào tạo kiến thức về biến đổi khí hậu.

 

Các chương trình, dự án, đề tài chủ trì và tham gia thực hiện.
 1. Chủ trì đề tài NAFOSTED “Kết hợp tính toán hóa lượng tử và nghiên cứu thực nghiệm để thiết kế, tổng hợp và ứng dụng các sensor huỳnh quang phát hiện ion kim loại nặng và các phân tử thiol sinh học”. Thời gian thực hiện: 2017-2019. Chủ nhiệm: TS. NCVC. Nguyễn Khoa Hiền.
 2. Chủ trì đề tài độc lập cấp Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng phát triển ngành công nghiệp hóa dược tỉnh Thừa Thiên Huế”. Thời gian thực hiện: 2018-2019. Chủ nhiệm: TS. NCVC. Nguyễn Khoa Hiền.
 3. Chủ trì dự án “Các giải pháp dựa vào thiên nhiên để tăng cường tính chống chịu cho các khu vực đô thị ở Miền Trung Việt Nam”. Dự án GreenCityLabHue, hợp tác với Đại học Humboldt tại Berlin và Viện Độc lập các Vấn đề Môi trường (UfU, Berlin), CHLB Đức. Hiện đang làm Pha 1 (2019-2020). Chủ trì: ThS. Hoàng Thị Bình Minh.
 4. Tham gia đề tài hợp tác tỉnh Thừa Thiên Huế “Nghiên cứu phát triển cây dược liệu mới Vernonia amygdalina (cây Lá đắng) tại tỉnh Thừa Thiên Huế và định hướng ứng dụng”. Thời gian thực hiện 2017-2018. Chủ nhiệm: PGS.TS. NCVCC. Phạm Việt Cường

 

Các công trình công bố:
a) Các tạp chí quốc tế SCI và SCI-E
 1. Nguyen Khoa Hien, Mai Van Bay, Phan Diem Tran, Nguyen Tan Khanh, Nguyen Dinh Luyen, Quan V. Vo, Dang Ung Van, Pham Cam Nam*, and Duong Tuan Quang*. A Coumarin derivative-Cu2+ complex-based fluorescent chemosensor for detection of biothiols. RSC Advance 2020 (SCI, Q1, IF 3.070)
 2. Nguyen Khoa Hien, Mai Van Bay, Nguyen Chi Bao, Quan V Vo, Nguyen Duc Cuong, Tran Vinh Thien, Nguyen Thi Ai Nhung, Dang Ung Van, Pham Cam Nam, Duong Tuan Quang. Coumarin-Based Dual Chemosensor for Colorimetric and Fluorescent Detection of Cu2+ in Water Media. ACS Omega 2020, 5, 33, 21241–21249 (SCI, Q1, IF 2.58).
 3. Mai Van Bay, Pham Cam Nam, Duong Tuan Quang, Adam Mechler, Nguyen Khoa Hien, Nguyen Thi Hoa, and Quan V. Vo*. Theoretical Study on the Antioxidant Activity of Natural Depsidones. ACS Omega 2020, 5, 14, 7895–7902 (SCI, Q1, IF 2.58).
 4. Mai Van BayNguyen Khoa HienSubin SonNguyen Duy TrinhNguyen Tien TrungPham Cam NamJong Seung Kim, and Duong Tuan Quang. Hg2+-promoted spirolactam hydrolysis reaction: a design strategy for the highly selective sensing of Hg2+ over other metal ions in aqueous media. Sensors 2019, 19(1), 128 (SCI, Q2, IF 3.275
 5. Nguyen Khoa Hien, Doan Thanh Nhan, Won Young Kim, Mai Van Bay, Pham Cam Nam, Dang Ung Van, In-Taek Lim, Jong Seung Kim, Duong Tuan Quang. Exceptional case of Kasha's rule: Emission from higher-lying singlet electron excited states into ground states in coumarin-based biothiol sensing. Dyes and Pigments, 2018, 152, 118-126 (SCI, Q1, IF 4.040 ).
 6. Doan Thanh Nhan, Nguyen Chi Bao, Nguyen Thi Ai Nhung, Dinh Quy Huong, Vo Vien, Nguyen Tien Trung, Nguyen Duc Cuong, Nguyen Khoa Hien* and Duong Tuan Quang*. A Benzothiazolium-derived Colorimetric and Fluorescent Chemosensor for Detection of Hg2+ ions. Chemistry Letters, 2017, 46(1), 135-138 (SCI, Q2, IF 1.55)
 7. Doan Thanh Nhan, Nguyen Khoa Hien, Hoang Van Duc, Nguyen Thi Ai Nhung, Nguyen Tien Trung, Dang Ung Van, Weon Sup Shin, Jong Seung Kim, Duong Tuan Quang (2016). A hemicyanine complex for the detection of thiol biomolecules by fluorescence. Dyes and Pigments, 2016, 131, 301-306 (SCI, Q1, IF 4.040 ).
 8. Nguyen Khoa Hien, Nguyen Chi Bao, Nguyen Thi Ai Nhung, Nguyen Tien Trung, Pham Cam Nam, Tran Duong, Jong Seung Kim, Duong Tuan Quang. A highly sensitive fluorescent chemosensor for simultaneous determination of Ag(I), Hg(II), and Cu(II) ions: Design, synthesis, characterization and application. Dyes and Pigments 2015, 116, 89-96 (SCI, Q1, IF 4.040 ).
 9. Phan Tu Quy, Nguyen Khoa Hien, Nguyen Chi Bao, Doan Thanh Nhan, Dang Van Khanh, Nguyen Thi Ai Nhung, Truong Quy Tung, Nguyen Dinh Luyen and Duong Tuan Quang. A new rhodamine-based fluorescent chemodosimeter for mercuric ions in water media. Luminescence, 2015, 30(3), 325–329 (SCI, Q2, IF 1.452 ).
 10. Nguyen Khoa Hien, Phan Tu Quy, Nguyen Tien Trung, Vo Vien, Dang Van Khanh, Nguyen Thi Ai Nhung and Duong Tuan Quang. A Dansyl - Diethylenetriamine - Thiourea Conjugate as a Fluorescent Chemodosimete for Hg2+ Ions in Water Media. Chemistry Letters, 2014, 43, 1034-1036 (SCI, Q2, IF 1.55).
 11. Duong Tuan Quang, Nguyen Van Hop, Nguyen Dinh Luyen, Ha Phuong Thu, Doan Yen Oanh, Nguyen Khoa Hien, Nguyen Van Hieu, Min Hee Lee and Jong Seung Kim. A new fluorescent chemosensor for Hg2+ in aqueous solution. Luminescence, 2013, 28, 222-225 (SCI, Q2, IF 1.452 ).
 12. Linh Xuan Nong, Vinh Huu Nguyen, Long Giang Bach, Thuan Van Tran, Seong Soo Hong, Bawadi Abdullah, Nguyen Khoa Hien & Trinh Duy Nguyen. Crystal violet degradation over BiVO4 photocatalyst under visible light irradiation. Chemical Engineering Communications, 2019 DOI: 10.1080/00986445.2019.1674823 (SCIE).
 13. Mai Van BayNguyen Khoa HienPhan Tu QuyPham Cam NamDang Ung VanDuong Tuan Quang. Using calculations of the electronically excited states for investigation of fluorescent sensors: A review. Vietnam Journal of Chemistry, 2019, 57(4), 389-400 (ESCI).
 b) Các tạp chí quốc tế khác:
 1. To-Uyen T. Dao, Hong-Tham T. Nguyen, Do Trung Sy, Nguyen Khoa Hien,  Nguyen Anh Tien, Trung Thanh Nguyen, Trinh Duy Nguyen. Process Optimization Studies of Congo Red Dye Adsorption onto Nickel Iron Layered Double Hydroxide Using Response Surface Methodology. Solid State Phenomena, 2019, 298, 83-88 (Scopus).
 2. To-Uyen T. Dao, Hong-Tham T. Nguyen, Do Trung Sy, Nguyen Khoa Hien,  Nguyen Anh Tien, Trung Thanh Nguyen, Trinh Duy Nguyen. Adsorption Isotherms and Kinetic Models for Congo Red Adsorption on Ca-Al Layer Double Hydroxide Adsorbent. Solid State Phenomena, 2019, 298, 128-132 (Scopus).
 3. V D Cao, L X Nong, V H Nguyen, T V Tran, H T Vu, Nguyen Khoa Hien and S T Do. Degradation of ciprofloxacin antibiotic under visible light by BIVO4 photocatlyst. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 736 (2020) 062004. Doi:10.1088/1757-899X/736/6/062004.
 4. Thi Binh Minh Hoang, Thi Giao Chau Trinh, Michael Zschiesche, Trong Cuong Cung, Viet Cuong Pham, “Preliminary calculation of the potential solar power from the second-floor+ houses in Hung Vuong Street, Hue city, Vietnam”, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 505 (2020) 012015 doi: 10.1088/1755-1315/505/1/012015.
 5. Harald Mark, Michael Zschiesche, Hoang Thi Binh Minh, “Agent Orange” – eine folgenschwere Altlast des Vietnamkriegs”, Altlasten-Spektrum, p.15-20, vol. 01.15, February 2015, Berlin, Germany.

 

 c) Các tạp chí khoa học trong nước
 1. Le Nguyen Gia Han, Le Thi Minh Hanh, Huynh Huu Huy, Phan Thi Ngoc Hoa, Nguyen Khoa Hien, Duong Tuan Quang. Research on production of some natural food colorings. Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018, 127(1D), 23-26.
 2. Le Thi My Hoang, Doan Thanh Nhan, Mai Van Bay, Nguyen Thi Ai Nhung, Nguyen Khoa Hien, Duong Tuan Quang. Investigation of excitation and emission properties of fluorescence compounds by TD-DFT methods. Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018, 127(1D), 43-45.
 3. Doan Thanh Nhan, Nguyen Thi Ai Nhung, Nguyen Khoa Hien, Duong Tuan Quang. A quantum chemical study on the use of complexes between Hg (II) ions and fluorescent ligands for detection of cysteine. Vietnam Journal of Chemistry, 2017, 55(6), 700-707.
 4. Phan Tu Quy, Nguyen Khoa Hien, Truong Quy Tung, Duong Tuan Quang. A fluorescent chemodosimeter based on rhodamine derivative for detection of Hg (II) ions studied by using the density functional theory. Vietnam Journal of Chemistry, 2017, 55(2), 139-147.
 5. Doan Thanh Nhan, Nguyen Khoa Hien, Hoang Van Duc, Nguyen Chi Bao, Duong Tuan Quang. A benzothiazolium-derived colorimetric and fluorescent dual chemosensor for the detection of biothiols and mercuric ions. The Analytica Vietnam Conference 2017, Hanoi City, March 29-30.
 6. Nguyen Khoa Hien, Nguyen Thi Ai Nhung, Ho Quoc Dai, Nguyen Tien Trung, Duong Tuan Quang. A fluorescent sensor based on dansyl-diethylenetriamine-thiourea conjugate: design, synthesis, characterization, and application. Vietnam Journal of Chemistry, 2015, 53(5e), 541-547.
 7. Nguyen Khoa Hien, Nguyen Chi Bao, Phan Thi Diem Tran, Nguyen Van Binh, Duong Tuan Quang. A fluorescent chemosensor based on dimethylaminocinnamaldehyde-aminothiourea for highly sensitive simultaneous determination of silver, mercury, and copper ions. The Analytica Vietnam Conference 2015, Ho Chi Minh City, April 15-16, 01-07, pp. 13-17.
 8. Trịnh Thị Giao Châu, Hoàng Thị Bình Minh, Hoàng Ngọc Lin, Đánh giá sự thay đổi đường bờ biển Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị trước và sau khi xây dựng kè bờ Nam sông Bến Hải. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 19, Số 4, 2019: 479-487.
 9. Đỗ Quang Thiên, Hồ Trung Thành, Trịnh Thị Giao Châu, Đánh giá biến động lòng dẫn sông Gianh, đoạn từ Cảnh Hoá đến Cửa Gianh bằng phương pháp phân tích ảnh viễn thám và GIS kết hợp với công cụ DSAS. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, chuyên san Khoa học Tự nhiên, trường Đại học sư phạm, Đại học Huế, ISSN 1859 – 1612,số 04 (36)/ 2015: tr.77-87.
 10. Hoang Thi Binh Minh, Michael Zschiesche, “Awareness about climate change of the youth in Central Vietnam through 2017 summer school about climate change”, Journal of Climate Change Science, p. 40-46, vol. 11(9/2019), November 2019, Hanoi, Vietnam.
 11. Pham Van Cu, Truong Thi Cat Tuong, Hoang Thi Binh Minh, Trinh Thi Giao Chau, Cao Thi Thuy Van, “ A classification of object oriented method for classification to determine land cover types in Hue city”, Proceedings GIS 2015 Conference, p.30-34, November 2015, Hanoi, Vietnam.
 12. Hoang Thi Binh Minh, Truong Thi Cat Tuong, Cao Thi Thuy Van, Trinh Thi Giao Chau, Vo Thi Dieu Thao, “Application of GIS and Remote Sensing to evaluate the urban landuse changes during 1975-2014 in Huong Thuy County Town, Thua Thien Hue Province, Vietnam”, Proceedings International Symposium on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development In Earth and Allied Sciences GIS-IDEAS 2014, 6-9 December 2014, Danang city, Vietnam, published March 2015, p.218-223 ISBN: 978-604-80-0917-5.
 13. Truong Thi Cat Tuong, Hoang Thi Binh Minh, Cao Thi Thuy Van, Trinh Thi Giao Chau, Tran Phuong Ha, Hoang Ngoc Lin, “The potential to take part in the carbon market from natural forest in Thua Thien Hue Province, Vietnam”, Proceedings of the first VAST-BAS workshop on science and technology, ISBN: 978-604-913-304-6, P. 347-358, November 2014, Hanoi city, Vietnam.
 14. Hoang Thi Binh Minh, Truong Thi Cat Tuong, Trinh Thi Giao Chau, Cao Thi Thuy Van, Vo Thi Dieu Thao, “Spatiotemporal urban landuse changes in Huong Thuy District, Thua Thien Hue Province, Vietnam”, Proceedings of the first VAST-BAS workshop on science and technology, ISBN: 978-604-913-304-6, P. 105 - 114, November 2014, Hanoi city, Vietnam.
 15. Trinh Thi Giao Chau, Hoang Thi Binh Minh, Truong Thi Cat Tuong, Cao Thi Thuy Van, Vo Thi Dieu Thao, “An analysis of shoreline changes in hoi an city, quang nam province, Vietnam”, Proceedings of the first VAST-BAS workshop on science and technology, ISBN: 978-604-913-304-6, P. 565-572, November 2014, Hanoi city, Vietnam.
 16. Hoang Thi Binh Minh, Phan Van Mach, “Aquatic biodiversity and impacts of environment, climate change on aquatic biodiversity in some typical water areas inland Thua Thien Hue Province”, National Proceedings “Wetland and climate change”, P. 399-418, December 2011, Hanoi, Vietnam.
 17. Ha Van Hanh, Nguyen Quang Tuan, Hoang Thi Binh Minh, “Building differentiating model of flooded areas by GIS and Remote Sensing in Hue city, Thua Thien Hue Province, Vietnam”, International Symposium “Mitigation and Adaptation of Climate Change – Induced Natural Disasters”, P.77.86, September 2007, Hue city, Vietnam.
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top
 • Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69