Trung tâm Sinh học Miền Trung

Phụ trách Trung tâm: TS. Tôn Thất Hữu Đạt

Chức năng, nhiệm vụ:
Chức năng
 • Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung
 
Nhiệm vụ
 • Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học và các lĩnh vực liên quan
 • Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới và tin sinh học trong các nghiên cứu đa dạng di truyền và các lĩnh vực liên quan
 • Tham gia nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ và tổ chức trưng bày các mẫu vật và sản phẩm khoa học công nghệ trong lĩnh vực liên quan
 • Tham gia thực hiện các dịch vụ tư vấn khoa học kỹ thuật, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực liên quan
 • Tham gia hợp tác quốc tế trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực liên quan
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học Miền Trung giao

 

Đề tài chủ trì/tham gia thực hiện 
 1. Nghiên cứu thuốc trừ sâu sinh học (Đề tài hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Viện Khoa học Quốc gia Lào) (2020-2021)
 2. Đề tài độc lập cấp VAST: Nghiên cứu hoạt tính sinh học và các gen sinh tổng hợp các chất thứ cấp từ vi sinh vật rừng ngập mặn tại khu vực miền Trung (2019-2020)
 3. Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu tích hợp công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh đa chức năng từ phụ phẩm chế biến sắn kết hợp nano silic phục vụ canh tác sắn bền vững tại Việt Nam (2019-2022)
 4. Đề tài Nafosted: Nghiên cứu hoạt tính kháng ung thư và kháng viêm của các hợp chất steroid glycoside phân lập từ một số loài thuộc chi Solanum ở Việt Nam (2019-2022)
 5. Đề tài hợp tác với địa phương giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: “Nghiên cứu tận dụng nguồn nước suối khoáng tại Thừa Thiên Huế để sản xuất Spirulina làm thực phẩm chức năng” (2015-2017)
 6. Đề tài cấp Nhà nước: “Nghiên cứu metagenome của vi sinh vật liên kết hải miên tại biển miền Trung Việt Nam nhằm phát hiện và sàng lọc các chất hoạt tính sinh học mới” (2015-2017).
 7. Đề tài độc lập cấp Nhà nước: “Nghiên cứu hoàn thiện và chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm sinh học POLYFA-TN3 góp phần cải tạo đất cho vùng Tây Nguyên” (2014-2015).
 8. Dự án Xây dựng và thực hiện mô hình cải tạo đất cho sản xuất rau an toàn, tỉnh Lâm Đồng: "Tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đak Nông (3EM)" (2015).
 9. Đề tài hợp tác quốc tế giữa VAST và JSPS (Nhật bản): "Nghiên cứu khả năng khử độc đất nhiễm chất diệt cỏ/dioxin nồng độ thấp bằng vi sinh vật ở quy mô nhỏ tại khu vực Aso, Thừa Thiên Huế" (2010-2012).
 
Một số công bố chính:
 1. Dat, T.T.H., Steinert, G., Cuc, N.T.K., Cuong, P.V., Smidt, H., & Sipkema, D. (2023). Diversity of Bacterial Secondary Metabolite Biosynthetic Gene Clusters in Three Vietnamese Sponges. Marine Drugs, 21(1), 29.
 2. Dat, T.T..H., Phuong, H.T., Tran, P.T.D., Souvannalath, B., Trung, H.L., Ho, D.V., Viet, C.L.C. (2022). Secondary Metabolites From the Grasshopper-Derived Entomopathogenic Fungus Aspergillus Tamarii NL3 and Their Biological Activities. Natural Product Communications, 17(12).
 3. Nguyen, T.L.A., Dang, H.T.C., Dat, T.T.H., Brandt, B.W., Röling, W.F., Brouwer, A., van Spanning, R.J. (2022). Correlating biodegradation kinetics of 2, 3, 7, 8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin to the dynamics of microbial communities originating from soil in Vietnam contaminated with herbicides and dioxins. Frontiers in Microbiology, 13.
 4. Dat, T.H.H., Le, C.V.C., Dao, V.H., Phung, T.T.O., Nguyen, P.K.N., Hoang, L.T.A., Quy, P.T., Thanh, B.Q., Triet, N.T., Nguyen, T.A.N. (2022). The study on biological activity and molecular docking of secondary metaboli from Bacillus sp. isolated from the mangrove plant Rhizophora apiculata Blume. Regional Studies in Marine Science 55, 102583.
 5. Cuong, L.C.V.; Souvannalath, B.; Ha, T.P; Lien, L.Q.; Tam, V.T.T.; Hoai, P.T.T.; Anh, H.L.T.; Dat, T.T.H. (2022). Isolation and screening of entomopathogenic fungi against the grasshopper Oxya chinensis (Orthoptera: Acrididae) from rice fields in Thua Thien Hue, Vietnam. Biodiversitas 23(9), 4906-4911.
 6. Dat, T.T.H.; Steinert, G.; Cuc, N.T.K.; Smidt, H.; Sipkema, D. (2021). Bacteria Cultivated From Sponges and Bacteria Not Yet Cultivated From Sponges—A Review. Frontiers in Microbiology 12, 737925.
 7. Cuong, L.C.V., Nhi, N.P.K., Ha, T.P., Anh, L.T., Dat, T.T.H., Oanh, P.T.T., Phuong, N.T.M., Thu, V.T.K., Duc, H.V., Anh, H.L.T. (2022). A new steroidal saponin from the aerial parts of Solanum torvum. Natural Product Research, 36(19), 4892-4897.
 8. Dat, T.T.H., Oanh, P.T.T., Cuong, L.C.V., Anh, L.T., Minh, L.T.H., Ha, H., Lam, L.T., Cuong, P.V., Anh, H. L. T. (2021). Pharmacological Properties, Volatile Organic Compounds, and Genome Sequences of Bacterial Endophytes from the Mangrove Plant Rhizophora apiculata Blume. Antibiotics, 10(12), 1491.
 9. Thi Lan Anh Nguyen, Ha Thi Cam Dang, Jacco Koekkoek, Ton That Huu Dat, Martin Braster, Bernd W. Brandt, John R. Parsons, Abraham Brouwer and Rob J. M. van Spanning (2021). Correlating Biodegradation Kinetics of 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid (2,4-D) and 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic Acid (2,4,5-T) to the Dynamics of Microbial Communities Originating From Soil in Vietnam Contaminated With HerbicidesFrontiers in Sustainable Cities 3:692012.
 10. Ton That Huu Dat, Nguyen Thi Kim Cuc, Pham Viet Cuong, Hauke Smidt, Detmer Sipkema (2021). Diversity and antimicrobial activity of Vietnamese sponge-associated bacteria. Marine Drugs, 19(7), 353. 
 11. Le Canh Viet Cuong, Le Thi Lien, Nguyen Thi Minh Phuong, Vo Thi Kim Thu, Tran Phuong Ha, Ton That Huu Dat, Pham Thi Hai Ha, Tran Thi Phuong Anh, Hoang Le Tuan Anh. Cytotoxic activity of steroidal glycosides from the aerial parts of Solanum torvum collected in Thua Thien Hue, Vietnam. Natural Product Research, 2020. 
 12. Vo Thanh Sang, Ton That Huu Dat, Le Ba Vinh, Le Canh Viet Cuong, Phung Thi Thuy Oanh, Hoang Ha, Young Ho Kim, Hoang Le Tuan Anh and Seo Young Yang. Coral and Coral-Associated Microorganisms: A Prolific Source of Potential Bioactive Natural Products. Marine Drugs. 2019,17, 468.
 13. Chao Nguyen Van, Tam Vu Thi Thanh, Geng Zou, Jia Ming, Qiaona Wang, Lijun Zhang, Wenge Ding, Qi Huang, and Rui Zhou. Characterization of  serotypes and virulence genes of Haemophilus parasuis isolates from Central  Vietnam. Veterinary Microbiology (2019), 230: 117-122.
 14. Viet Cuong Le Canh, Vinh Le Ba, Pham Thi Hai Yen, Lien Le Thi, Pham Thi Thuy Hoai, Ton That Huu Dat, Do Thi Thao, Long Giang Bach, Young Ho Kim and Hoang Le Tuan Anh (2021). Identification Of Potential Cytotoxic Inhibitors From Physalis Minima. Natural Product Research, 35(12): 2082-2085
 15. Hoang Le Tuan Anh, Le Ba Vinh, Le Thi Lien, Pham Viet Cuong, Masayoshi Arai, Tran Phuong Ha, Hoang Ngoc Lin, Ton That Huu Dat, Le Canh Viet Cuong and Young Ho Kim (2021). In vitro study on a-amylase and a-glucosidase inhibitory activities of a new stigmastane-type steroid saponin from the leaves of Vernonia amygdalina. Natural Product Research, 35(5): 873-879.
 16. Le Canh Viet Cuong, Le Tuan Anh, Ton That Huu Dat, Tran Thi Phuong Anh, Le Quynh Lien, Young Ho Kim, Hoang Le Tuan Anh. Cytotoxic and anti-inflammatory activities of secondary metabolites from Ophiorrhiza baviensis growing in Thua Thien Hue, Vietnam. Natural Product Research, 2019.
 17. Ton That Huu Dat, Georg Steinert, Nguyen Thi Kim Cuc, Hauke Smidt, Sipkema Detmer. Archaeal and bacterial diversity and community composition from 18 phylogenetically divergent sponge species in Vietnam. PeerJ, 6, e4970, 2018.
 18. Tran Thi Hong, Ton That Huu Dat, Nguyen Phuong Hoa, Tran Thi Kim Dung, Vu Thi Thu Huyen, Le Minh Bui, Nguyen Thi Kim Cuc, Pham Viet Cuong (2020). Expression and characterization of a new serine protease inhibitory protein in Escherichia coli. Biomedical Research and Therapy, 7(2): 3633-3644.
 19. TTH Dat, VTT Tam, TTK Dung, LM Bui, HLT Anh and PTT Oanh. Isolation and screening of cellulose and organic matter degrading bacteria from aquaculture ponds for improving water quality in aquaculture. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 266 (2019) 0120020.
 20. Chao Nguyen Van, Lijun Zhang, Tam Vu Thi Thanh, Hung Pham Hoang Son, Tuan Tran Ngoc, Qi Huang, Rui Zhou (2020). Association between the Phenotypes and Genotypes of Antimicrobial Resistance in Haemophilus parasuis Isolates from Swine in Quang Binh and Thua Thien Hue Provinces, Vietnam. Engineering, 6(1):40-48.

 

 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top