Các hợp chất có tác dụng gây độc tế bào ung thư từ loài Physalis minima

Ngày đăng: 07/07/2022 | 00:07

Nghiên cứu thành phần hóa học của loài Physalis minima đã phân lập được sáu hợp chất withanolide, bao gồm withanolide E (1), withaperuvin C (2), 4b-hydroxywithanolide E (3), 28-hydroxywithaperuvin C (4), Physaperuvin G (5) và 4-deoxywithaperuvin (6). Cấu trúc hóa học của chúng đã được xác định dựa vào dữ liệu phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1D-NMR và 2D-NMR, cũng như so sánh với dữ liệu được báo cáo trong tài liệu công bố trước đây. Tất cả các hợp chất phân lập được đánh giá về hoạt tính gây độc tế bào của chúng đối với các dòng tế bào ung thư HepG2, SK-LU-1 và MCF7. Theo kết quả thu được, hợp chất 1 và 3 thể hiện độc tính tế bào mạnh nhất đối với các dòng tế bào HepG2, SK-LU-1 và MCF7 với giá trị IC50 nằm trong khoảng từ 0,051 ± 0,004 đến 0,86 ± 0,09 µg / mL.

Nguồn trích dẫn: Identification of potential cytotoxic inhibitors from Physalis minima.

https://doi.org/10.1080/14786419.2019.1650360.

Nguồn tin: Lê Cảnh Việt Cường, Viện nghiên cứu Khoa học miền Trung, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top