Công bố khoa học năm 2016

Ngày đăng: 25/09/2019 | 00:09

Tạp chí ISI

Pham Hai Yen, VT Chi, Dong-Cheol Kim, Wonmin Ko, Hyuncheol Oh, Youn-Chul Kim, Duong Thi Dung, NT Thanh, Tran Hong Quang, NT Ngan, NX Nhiema, HLT Anh, CV Minh, PV Kiem. Steroidal Glucosides from the Rhizomes of Tacca chantrieri and Their Inhibitory Activities of NO Production in BV2 Cells. Natural product communications 11 (1), 45-48, 2016.

PV Kiem, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Hle T Anh, DT Hang, Nguyen Thi Cuc, le T Huyen, Nguyen Hoai Nam, Pham Hai Yen, do C Thung, CV Minh. Bis-sesquiterpene from the Marine Sponge Dysidea fragilis. Natural product communications 11 (4), 439-441, 2016

Vu Kim Thu, Nguyen Van Thang, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Nguyen Hoai Nam, Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Hoang Le Tuan Anh, Nanyoung Kim, Seonju Park, Seung Hyun Kim. Oleanane-type saponins from Glochidion glomerulatum and their cytotoxic activities. Phytochemistry 116, 213-220, 2015.

Vu Kim Thu, NV Thang, Nguyen Xuan Nhiem, Hle T Anh, Pham Hai Yen, DT Hang, CV Minh, PV Kiem. Two New Compounds from the Leaves of Glochidion obliquum, Natural product communications 11 (4), 443-444, 2016.

Pham Hai Yen, Vu Thi Quynh Chi, Phan Van Kiem, Bui Huu Tai, Tran Hong Quang, Nguyen Xuan Nhiem, Hoang Le Tuan Anh, Ninh Khac Ban, Bui Van Thanh, Chau Van Minh, SeonJu Park, Seung Hyun Kim. Spirostanol saponins from Tacca vietnamensis and their anti-inflammatory activity. Bioorganic & medicinal chemistry letters 26 (15), 3780-3784, 2016.

Thanh NV, Ngoc NT, Anh Hle T, Thung do C, Thao do T, Cuong NX, Nam NH, Kiem PV, Minh CV. Steroid constituents from the soft coral Sinularia microspiculata. J Asian Nat Prod Res. 2016;18(10):938-944.

Do Thi Trang, Le Thi Huyen, Nguyen Xuan Nhiem, Tran Hong Quang, Dan Thi Thuy Hang, Pham Hai Yen, Bui Huu Tai, Hoang Le Tuan Anh, Nguyen Quoc Binh, Chau Van Minh, Phan Van Kiem. Tirucallane glycoside from the leaves of Antidesma bunius and inhibitory NO production in BV2 cells and RAW264. 7 macrophages. Natural product communications 11 (7), 935-937, 2016.

Le Quynh Lien, Tran My Linh, Vu Huong Giang, Nguyen Chi Mai, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Nguyen Thi Cuc, Hoang Le Tuan Anh, Ninh Khac Ban, Chau Van Minh, Phan Van Kiem. New naphthalene derivatives and isoquinoline alkaloids from Ancistrocladus cochinchinensis with their anti-proliferative activity on human cancer cells. Bioorganic & medicinal chemistry letters 26 (16), 3913-3917, 2016.

Phan V. Kiem, Le C. V. Cuong, Nguyen T. Cuc, Nguyen X. Nhiem, Hoang L.T. Anh, Bui H. Tai, Tran H. Quang, Chau V. Minh, Le M. Huong, Eun-Ji Kim, Hee K. Kang, Young H. Kim. Alkaloids from the Leaves of Antidesma acidum and Their Cytotoxic Activity. Letters in Organic Chemistry 13(4),297-301, 2016.

Hoang Le Tuan Anh, Do Thanh Tuan, Do Thi Trang, Bui Huu Tai, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Tran Minh Duc, Hee Kyoung Kang, Youn Chul Kim and Young Ho Kim. Prenylated isoflavones from Cudrania tricuspidata inhibit NO production in RAW 264.7 macrophages and suppress HL-60 cells proliferation. Journal of Asian Natural Products Research 19(5), 510-518, 2016.

Hoang Le Tuan Anh, Duong Tm Dung, Do Thanh Tuan, Bui Huu Tai, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Tran Minh Duc, Pham Quoc Binh, Nguyen Hoai Nam, Chau Van Minh, Phan Van Kiem. New Phenolic Glycosides from Physalis angulate. Natural Product Communications 11 (12), 1859-1860, 2016.

Phan Van Kiem, Canh Viet Cuong Le, Bui Huu Tai, Nguyen Xuan Nhiem, Hoang Le Tuan Anh, Tran Hong Quang, Nguyen Thi Thanh Ngan, Hyuncheol Oh, Youn Chul Kim. New lignans from Antidesma hainanensis Inhibit NO production in BV2 Microglial Cells. Chemical and Pharmaceutical Bulletin 64 (12), 1707-1712, 2016.

Doan Thanh Nhan, Nguyen Khoa Hien, Hoang Van Duc, Nguyen Thi Ai Nhung, Nguyen Tien Trung, Dang Ung Van, Weon Sup Shin, Jong Seung Kim, Duong Tuan Quang (2016). A hemicyanine complex for the detection of thiol biomolecules by fluorescence. Dyes and Pigments, 131, 301-306.

Doan Thanh Nhan, Nguyen Thi Ai Nhung, Vo Vien, Nguyen Tien Trung, Nguyen Duc Cuong, Nguyen Chi Bao, Dinh Quy Huong, Nguyen Khoa Hien*, Duong Tuan Quang (2016). A benzothiazolium-derived colorimetric and fluorescent chemosensor for detection of Hg2+ ions. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 46(1).

Phan Van Kiem, Le Canh Viet Cuong, Nguyen T Cuc, Nguyen X Nhiem, Hoang L.T. Anh, Bui H. Tai, Tran H Quang, Chau V. Minh, Le M. Huong, Eun-Ji Kim, Hee K. Kang and Yuong H. Kim (2016). Alkaloids from the leaves of Antidesma acidum and their cytotoxic activity. Letters in Organic Chemistry, 13, 297.

Tạp chí trong nước

Nguyen Phuong Hoa*, Nguyen Hoang Duong*, Tran Thi Kim Dzung, Le Thi Hong Minh, Vu Thi Thu Huyen, Nguyen Mai Anh, Nguyen Thi Kim Cuc, Pham Viet Cuong (2016). Expression and purification of envelop capsid proteins of foot and mouth disease virus type O isolated in Vietnam in baculovirus system for making virus-like particle. International Journal of Development Research, 6(1), 6447

Le Canh Viet Cuong, Đo Thi Trang, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Bui Huu Tai, Hoang Le Tuan Anh, Le Mai Huong, Nguyen Quoc Binh, Chau Van Minh, Phan Van Kiem (2016). Phenolic glycosides from Antidesma ghaesembilla. Vietnam Journal of Chemistry, 54(2), 170

Trần Thị Hân. Nguyễn Thị Phương Thảo (2016). Nhận định bước đầu một số sâu gây hại cây Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) trồng tại vùng cát tỉnh Quảng Trị vụ Xuân hè 2015. Đặc san Khoa học và Công nghệ Quảng Trị, 1, 51

Trần Thị Diệu Ái, Hồ Việt Đức, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Hoài (2016). Saponin triterpenoid phân lập từ cây Thường Xuân thu hái tại Lâm Đồng. Tạp chí Dược liệu, 20(4), 21.

Nguyen Van Chao, Ho Trung Thong, Ho Le QuynhChau, Vu Thi Thanh Tam, Zhou Rui (2016). Effects of Charcoal and Wood Vinegar Dietary Supplementation to Diarrhea Incidence and Faecal Hydrogen Sulfide Emissions in Pigs. International Journal of Scientific and Research Publications, 6(9), 707-713.

Nguyễn Văn Chào, Vũ Thị Thanh Tâm (2016). Độc tố của vi khuẩn Haemphylus parasuis và tiềm năng sản xuất vaccine phòng bệnh. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 124(10). 2016.

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top