Hoạt tính gây độc tế bào của các hợp chất glycoside steroid phân lập được từ các bộ phận trên mặt đất của cây Cà dại hoa trắng thu hái tại Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Ngày đăng: 17/10/2023 | 00:10

Nghiên cứu thành phần hóa học các bộ phận trên mặt đất của cây Cà dại hoa trắng đã phân lập được 11 hợp chất glycoside steroid, bao gồm neochlorogenin 6-O-β-D-quinovopyranoside (1), (22R,23S,25R)-3β-6α,23-trihydroxy-5α-spirostane 6 -O-β-D-xylopyranosyl-(1→3)-β-D-quinovopyranoside (2), neochlorogenin 6-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→3)-β-D-quinovopyranoside (3), solagenin 6-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→3)-β-D-quinovopyranoside (4), paniculonin A (5), paniculonin B (6), 6α-O-[β-D-xylopyranosyl-( 1→3)β-D-quinovopyranosyl]-(25S)-5α-spirostan-3β-ol (7), torvoside J (8), torvoside K (9), torvoside L (10) và solagenin 6-O- β-D-quinovopyranoside (11). Cấu trúc hóa học của chúng đã được xác định dựa vào các dữ liệu 1D-NMR và 2D-NMR cũng như so sánh với dữ liệu được báo cáo trong tài liệu liên quan. Ngoài ra, tất cả các hợp chất phân lập được đã được đánh giá về hoạt tính gây độc tế bào đối với các dòng tế bào ung thư SK-LU-1, HepG2, MCF-7 và T24. Trong số đó, các hợp chất 1, 3, 711 thể hiện khả năng gây độc tế bào đối với cả 4 dòng tế bào thử nghiệm với giá trị IC50 nằm trong khoảng từ 7,89 ± 0,87 đến 46,76 ± 3,88 µM.

Xem đầy đủ tại: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14786419.2020.1788022?journalCode=gnpl20.

Theo: Lê Cảnh Việt Cường, MISR, VNMN

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top
  • Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69