Kết quả nghiên cứu đề tài: Sử dụng phương pháp sắc ký dấu vân tay để so sánh thành phần hoạt chất chính trong cây dược liệu tự nhiên và cây dược liệu được nuôi cấy mô

Ngày đăng: 19/05/2021 | 00:05

Tên đề tài: Sử dụng phương pháp sắc ký dấu vân tay để so sánh thành phần hoạt chất chính trong cây dược liệu tự nhiên và cây dược liệu được nuôi cấy mô (Physalis angulata, Physalis minima và Ophiorrhiza japonica) sinh trưởng tại Việt Nam và Belarus
Mã số đề tài: QTBY02.04/19-20
Chủ nhiệm: PGS.TS. Hoàng Lê Tuấn Anh
Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung
Thời gian thực hiện: 01/2019-31/12/2020
Kinh phí: 200 triệu đồng
Kết quả nghiệm thu: Xuất sắc
1. Mục tiêu đề tài
        Áp dụng phương pháp sắc ký dấu vân tay để so sánh được thành phần hóa học chính giữa mẫu tự nhiên và mẫu nuôi cấy mô được lựa chọn

2. Kết quả nghiên cứu

  • Đề tài đã thực hiện nghiên cứu mẫu Physalis minima bản địa và thực hiện nhân giống nuôi cấy mô Physalis minima. Kết quả phân lập và xác định cấu trúc hóa học của các chất từ loài Physalis minima bản địa: Đã phân lập và phân tích thành phần hóa học, cấu trúc hóa học của 05 hợp chất bao gồm: PM3: withanolide E, PM4: withaperuvin C, PM5: quecetin-3-O-rutinoside, PM6: kaempferol-3-O-rutinoside, PM8: kaempferol-3-O-rutinoside-7-O-β-D-glucopyranoside. Đã nghiên cứu, xây dựng phương pháp định lượng các hoạt chất chính PM3, PM5, PM6, PM8 có mẫu P. minima bản địa và mẫu P. minima nuôi cấy mô. Kết quả xác định hàm lượng của các hoạt chất có trong cao MeOH của mẫu Physalis minima bản địa là: PM3: 0,237%, PM5: 0,073%, PM6: 0,364%, PM8: 0,534% trọng lượng bột khô. Đối với mẫu nuôi cấy mô, không xác định được hàm lượng các hoạt chất PM3, PM4, PM5, PM6 trên mẫu nuôi cấy mô, hàm lượng PM8 được xác định trong mẫu nuôi cấy mô là 1,5mg/g bột khô, chiếm 0,15% trọng lượng bột khô.
  • Đã nghiên cứu và phân lập được 6 hợp chất từ loài P. angulata bản địa gồm các hợp chất physagulin J, K, L, M, physalin D và withaminimin.

3. Sản phẩm đề tài

  • Công bố: 01 bài báo ISI, 01 bài báo trong nước
  • Đào tạo: hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top