Một hợp chất saponin steroid mới từ loài Cà dại hoa trắng

Ngày đăng: 11/08/2023 | 00:08

Một hợp chất saponin steroid mới, torvoside R (1), đã được phân lập cùng với torvoside Q (2) và macaoside (3) từ phân đoạn dichloromethane của các bộ phận trên mặt đất của Cà dại hoa trắng. Cấu trúc hóa học của chúng được xác định dựa vào các phương pháp phổ HRESIMS, 1D- và 2D-NMR cũng như so sánh với các cấu trúc được báo cáo trong tài liệu đã công bố trước đây. Tất cả các hợp chất phân lập được (1-3) thể hiện khả năng gây độc tế bào đối với các dòng tế bào ung thư SK-LU-1, HepG2, MCF-7 và T24 với giá trị IC50 nằm trong khoảng từ 14,18 đến 89,31 µg/mL.

Nguồn trích dẫn: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14786419.2021.1908282

Theo: Lê Cảnh Việt Cường, MISR, VNMN

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top