Các hợp chất thứ cấp từ chủng nấm Aspergillus tamarii NL3 có nguồn gốc từ châu chấu và hoạt tính sinh học của chúng

Ngày đăng: 08/07/2024 | 00:07

Từ chiết ethyl acetate của chủng nấm Aspergillus tamarii NL3 có nguồn gốc từ châu chấu đã phân lập được các hợp chất griseofulvin (1), isogriseofulvin (2), cytochalasin J (3), solamargine (4) và solasonine (5). Cấu trúc hóa học của các hợp chất này được xác định bằng phổ khối lượng phân giải cao (HRESIMS) và phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR), cũng như bằng cách so sánh với công bố trước đây. Đây là báo cáo đầu tiên về việc phân lập các hợp chất 1-4 từ chi Aspergillus và hợp chất 5 từ chủng nấm A. tamarii. Hợp chất 12 thể hiện hoạt tính kháng nấm với giá trị nồng độ ức chế tối thiểu MIC từ 16 đến 128 µg/mL. Hợp chất 3 có hoạt tính kháng khuẩn yếu đối với hầu hết các vi sinh vật được thử nghiệm với giá trị MIC ≥ 128 µg/mL, ngoại trừ Bacillus subtilis Aspergillus niger với giá trị MIC là 64 µg/mL. Hợp chất 45 cho thấy khả năng ức chế với các vi sinh vật thử nghiệm với giá trị MIC từ 16 đến 128 µg/mL. Hơn nữa, tất cả các chủng phân lập đều thể hiện hoạt tính quét gốc tự do thông qua các mô hình ABTS và DPPH yếu với tỷ lệ lần lượt là 18,92% đến 32,64% và 24,62% đến 31,06% ở nồng độ 100 µg/mL.

Nguồn: Lê Cảnh Việt Cường, MISR

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top
  • Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69